ساختار سازمانی

تعداد بازدید:۱۶۲

ارکان مرکزی صندوق :


هیأت موسس :

هیأت موسس در بدو تاسیس صندوق شکل گرفته، اساسنامه را تهیه کرد، هیأت امنا را انتخاب و اولین جلسه آن را تشکیل داد. با تشکیل هیأت امنا، تصویب اساسنامه و انتخاب هیئت مدیره وظایف و مسولیت هیأت موسس پایان یافت.


هیأت امناء :

هیأت امناء صندوق مرکب از حداکثر ۲5 نفر است که بار اول از سوی موسسین انتخاب شده و انتخاب یا جایگزینی اعضاء هیأت امناء پس از بار اول مطابق ماده 9 اساسنامه صندوق می باشد،این هیأت بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین است. رئیس وقت جهاد دانشگاهی، رئیس هیأت امناء صندوق می باشد.
o وظایف و اختیارات هیأت امناء:
رسیدگی بهترازنامه و بیلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأتمدیره و بازرسان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق، اصلاحاساسنامه، تعیین و تصویب منابع مالی صندوق، تعیینخط مشی صندوق، نظارت بر عملکرد هیئت مدیره، انحلال و تصفیه صندوق.


هیأت مدیره :
هیأت مدیره صندوق دارای حداقل ۷ نفر عضواصلی و حداقل 3 نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امناء از بین اعضاء یا از خارجبمدت ۲ سال انتخاب می شوند. اعضاء هیأت مدیره تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیأت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .
o وظایف و اختیارات هیأت مدیره :
نمایندگی دربرابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، عزل و نصب ماموران و کارکنان صندوق،تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی، طراحی و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی صندوق، نظارت بر عملکرد هیئات مدیره و مدیران اجرایی واحدها، افتتاح حساب جاری و هرگونه حسابدیگر نزد بانکها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری، وصول مطالبات و پرداختدیون صندوق، قبول تعهد ظهرنویسی و یا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد وتقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول وغیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواستتعدیل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق، اقامه و تعقیب و دفاع از هرگونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعماز دادگاههای عمومی و دیوان کشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل باحق توکیل غیر، ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاعدعوی به داوری و تعیین داور و وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا و عزل و انتخابمجدد آنها، تعیین میزان حق الوکاله، انتخاب مصدق و کارشناس اقرار نسبت به کلیه امور،دعوی خسارت، جلب ثالث و دفاع از آن، دعوی متقابل و دفاع از آن، درخواست صدور اجرائیهاعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت در هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی واخذ محکوم به اجرای مصوبات هیأت امناء ، قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض و کسباختیار تام در نوع مصرف آن، انتخاب‏، عزل و تجدید انتخاب مدیر عامل، تفویض اختیار به مدیر عامل و سایر مدیران و کارکنان .

بازرسان :
هیأت امناء یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل برای مدتیکسال از بین خود یا از خارج انتخاب می کنند. بازرس باید درباره صحتصورت دارائی و عملکرد صندوق و درباره صحت مطالب واطلاعاتی که مدیران در اختیار هیأت امناء گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید. بازرس می تواند در هر موقع و به هرگونهرسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات صندوق انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعاتمربوطه را مطالعه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوقالعاده هیأت امناء را بنماید. بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیأت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .

مدیر عامل :

مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است که توسط هیئت مدیره انتخاب شده، حدوداختیارات و مدت تصدی او تعیین می شود و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره به وی تفویض شده است نمایندهصندوق محسوب شده و از طرف صندوق حق امضا دارد.

ستاد اجرایی مرکزی:
ستاد اجرایی مرکزی صندوق شامل مدیر عامل، قائم مقام و معاونین وی، مدیران، کارشناسان و پرسنل ستادی می باشند که در بخشهای مختلف به شرح زیر خدمت خواهند کرد:
· بازرسی و حسابرسی داخلی:
این قسمت زیر نظر مستقیم مدیرعامل قرار داشته و بازرسی وکنترل کیفیت عملکرد مالی و اجرایی واحدها و شعب مربوط به آنها را به عهده داشته و ضمن انجام بازرسی و حسابرسی های دوره ای به بازرسی های تصادفی و بدون اطلاع قبلی نیز اقدام خواهد نمود. بازرسان این قسمت با حکم کتبی مدیرعامل به ماموریتهای بازرسی اعزام شده و گزارش خود را مستقیماٌ به مدیر عامل خواهند داد. تمامی هیئت های مدیره واحدها، مدیران اجرایی واحدها و مسئولین و پرسنل شعب موظف به همکاری کامل با بازرس ها می باشند.
· روابط عمومی و خیرین :
این قسمت نیز زیر نظر مستقیم مدیرعامل و با هدف معرفی صندوق و عملکرد آن به آحاد جامعه بویژه خیرین و نهادها و سازمانهای مرتبط بمنظور ارتقاء جایگاه صندوق در جامعه، جلب مساعدت فکری و جذب منابع مالی فعالیت خواهد کرد. این بخش همکاری نزدیکی با گروه جذب منابع معاونت مالی و اعتباری صندوق و همچنین مدیران اجرایی واحدها خواهد داشت.
· دفتر برنامه ریزی و توسعه :
این کمیته از مدیرعامل ، معاونین وی، یک نفر کارشناس تحقیق و توسعه، یک نفر کارشناس مالی، یک نفر کارشناس فناوری اطلاعات و دو تا سه کارشناس بسته به مورد تشکیل شده و با کمک از نظامهای ارزشیابی و نظام پیشنهادات به برنامه ریزی و تدوین سیاستها و برنامه های توسعه ای صندوق می پردازد. مصوبات و پیشنهادات این کمیته در مواردی که با اساسنامه یا آئین نامه های مصوب هیئت مدیره مغایرت داشته باشد برای تصمیم سازی نهایی به هیئت مدیره ارجاع شده و در موارد غیر متناقض توسط مدیرعامل برای اجرا ابلاغ می شود.