اساسنامه

تعداد بازدید:۱۴۹

بسم الله الرحمن الرحیم

قال الصادق علیه السلام: ‹‹‌علی باب الجنه مکتوب القرض ثمانیه عشر و الصدقه بعشره››
امام صادق علیه السلام فرمودند: ‹‹ بر در بهشت نوشته است برای قرض هیجده برابر و صدقه ده برابر پاداش خواهد بود››

اساسنامه موسسه
صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران
(وابسته به جهاد دانشگاهی)

این صندوق با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات خاصه حضرت بقیه اله امام زمان حجه بن الحسن العسگری عجل الله تعالی فرجه الشریف به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی به هرنوع و هر کیفیت وکمک به تامین نیازها و بهبود زندگی دانشجویان، دانشگاهیان و جهادگران دانشگاهی و اعطای وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) از طریق دریافت وجوه ذخیره شده توسط خیرین، اعضاء صندوق، جهاد دانشگاهی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت قرض الحسنه یا بلاعوض در اختیار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در قالب مصوبات هیئت امناء جهاد دانشگاهی تشکیل می گردد.

* فصل اول : نام - تابعیت - مدت- مرکز - موضوع – سرمایه
ماده ۱- این موسسه بنام صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران است که در این اساسنامه اختصارا صندوق نامیده می شود.
ماده ۲- صندوق دارای تابعیت ایرانی است.
ماده ۳- صندوق برای مدت نامحدود تشکیل شده است .
ماده ۴- مرکز اصلی صندوق در تهران است و صندوق می تواند پس از کسب موافقت هیئت امناء خود با رعایت مقررات و موازین مربوطه در تهران یا سایر نقاط داخل و خارج کشور شعبه دایر و یا نمایندگی اعطا نماید.
ماده ۵- موضوع صندوق انجام فعالیتهای عام المنفعه در دانشگاهها ، موسسات آموزش عالی و مراکز پژوهشی بطور غیر انتفاعی و بشرح زیر می باشد.
الف -پرداخت وامهای بدون بهره (قرض الحسنه) و اعطای اعتبارات بدون بهره به اشخاص حقیقی مشتمل بر دانشجویان، پژوهشگران، دانشگاهیان و جهادگران دانشگاهی و اشخاص حقوقی دانشگاهی واجد شرایط طبق مقررات صندوق و با رعایت موازین شرعی .
ب – پرداخت کمک مالی بلاعوض به واجدین شرایط.
ج - جذب اعتبار و دریافت وامهای بدون بهره از منابع داخلی و خارجی، وزارتخانه ها، بانکها، نهادها، ارگانها و سایر اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی برای پیشبرد اهداف صندوق و قبول هدایا.
د - وصول وجوه و اسناد امانتی اشخاص و قبول نمایندگی و وکالت .
ه - اقدام در جهت اشاعه و نشر و ترویج فرهنگ اسلامی بهر نحو و کیفیت و انجام امور خیریه و خدمات
عام المنفعه در جهت پیشبرد اهداف فرهنگ اسلامی ( انتشار هر گونه مطبوعه ای پس از کسب اجازه از وزارت ارشاد اسلامی و دریافت پروانه انتشار با رعایت کامل قانون مطبوعات انجام خواهد گرفت).
و- افتتاح حسابهای پس انداز و جاری و یا هرنوع حساب بدون بهره دیگر.
ز- انجام عملیاتی از قبیل اداره اموال دیگران اعم از منقول و غیر منقول، حفاظت، وصایت، قیمومت و وکالت .
ح- از آنجا که کلیه اهداف و فعالیتهای صندوق منحصراً در جهت جلب رضای خداوند و خدمت به جامعه مسلمین است لذا انجام عقود شرعی در حدود تامین هزینه متعارف صندوق مجاز بوده و کیفیت آن مطابق با قوانین فقهی شرعی و مقررات کشوری و بر اساس آیین نامه های داخلی خواهد بود.
تبصره 1- اجرای بند ب منوط به تصویب هیئت مدیره و طبق آیین نامه داخلی صندوق خواهد بود.
تبصره 2- طرحها برنامه ها و سایر اقداماتی که در اساسنامه پیش بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‏ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.
تبصره ۳- صندوق و اعضاء وابسته به آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.
* فصل دوم : ارکان صندوق
ماده ۷- ارکان صندوق عبارتنداز: هیأت امناء، هیأت مدیره و بازرسان که تابع مقررات کلی اساسنامه خواهندبود.
ماده ۸- هیأت امناء صندوق مرکب از حداکثر ۲5 نفر است که بار اول از سوی موسسین انتخاب می شوند، این هیأت بالاترین مقام صندوق بوده و در هر حال و هر مورد نایب مناب موسسین می باشد.
تبصره 1-انتخاب یا جایگزینی اعضاء هیأت امناء پس از بار اول مطابق ماده 9 این اساسنامه می باشد.
تبصره 2- رئیس وقت جهاد دانشگاهی، رئیس هیأت امناء صندوق می باشد.
ماده9- وظایف و اختیارات هیأت امناء عبارت است از :
رسیدگی به ترازنامه و بیلان صندوق، استماع گزارش بازرسان، انتخاب و عزل و تجدید انتخاب اعضاء هیأت مدیره و بازرسان، تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های صندوق، اصلاح اساسنامه، تعیین و تصویب منابع مالی صندوق، تعیین خط مشی صندوق، نظارت بر عملکرد هیئت مدیره، انحلال و تصفیه صندوق.
ماده10- هیأت مدیره صندوق دارای حداقل ۷ نفر عضو اصلی و حداقل 3 نفر عضو علی البدل خواهد بود که توسط هیأت امناء از بین اعضاء یا از خارج بمدت ۲ سال انتخاب می شوند .

ماده 11- وظایف و اختیارات هیأت مدیره:
نمایندگی در برابر اشخاص ثالث ادارات و موسسات دولتی و خصوصی، عزل و نصب ماموران و کارکنان صندوق، تعیین شغل یا ترفیع و تنبیه و اجرای شرایط استخدامی، طراحی و تصویب نمودار سازمانی و تشکیلاتی صندوق، نظارت بر عملکرد هیئات مدیره و مدیران اجرایی واحدها، افتتاح حساب جاری و هرگونه حساب دیگر نزد بانکها یا سایر موسسات و اشخاص حقوقی و اعتباری، وصول مطالبات و پرداخت دیون صندوق، قبول تعهد ظهرنویسی و یا قبولی انجام هر نوع معامله و انعقاد قرارداد و تقسیم و تبدیل و فسخ و اقاله و ابطال و واگذاری و اجرای آنها نسبت به اموال منقول و غیر منقول و حقوق و اسناد و اوراق اجاره و استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و درخواست تعدیل و دفاع از آن، رهن گذاردن و رهن گرفتن اموال صندوق، اقامه و تعقیب و دفاع از هر گونه دعوت یا انصراف و استرداد آن با داشتن تمام اختیارات در کلیه مراحل دادرسی اعم از دادگاههای عمومی و دیوان کشور و سایر مراجع یا حق مصالحه و سازش و تعیین وکیل با حق توکیل غیر، ادعای جعل و انکار نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور و وکیل با حق توکیل غیر ولو کرارا و عزل و انتخاب مجدد آنها، تعیین میزان حق الوکاله، انتخاب مصدق و کارشناس اقرار نسبت به کلیه امور، دعوی خسارت، جلب ثالث و دفاع از آن، دعوی متقابل و دفاع از آن، درخواست صدور اجرائیه اعم از دادگاههای دادگستری و اجرای ثبت در هر دادگاه دیگر و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به اجرای مصوبات هیأت امناء ، قبول یا رد هدایا و وجوه بلاعوض و کسب اختیار تام در نوع مصرف آن، انتخاب‏، عزل و تجدید انتخاب مدیر عامل، تفویض اختیار به مدیر عامل و سایر مدیران و کارکنان .
ماده12- هیأت مدیره باید از بین خود یا از خارج یک نفر شخص حقیقی ایرانی مسلمان و خوشنام را به مدیریت عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین نماید مدیر عامل بالاترین مقام اجرائی صندوق است و در حدود اختیاراتی که ازطرف هیأت مدیره به وی تفویض شده است نماینده صندوق محسوب شده و ازطرف صندوق حق امضا دارد .
ماده 13- هیأت مدیره و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی هیأت امناء تعیین و معرفی نشده است به مسئولیت خود باقی خواهند بود .
*****